REGULAMIN

Regulamin

REGULAMIN

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z usług świadczonych przez firmę MotoSpec Mateusz Kozłowski z siedzibą przy ul. Kunickiego 3, 80-453 Gdańsk, NIP 957-097-98-76, telefon: 505728710, adres e-mail: serwis@motospec.com.pl, zwaną dalej Zleceniobiorcą, na żądanie Klienta, zwanego dalej Zleceniodawcą, w oparciu o formularz Zlecenia Naprawy.
 2. Wszelkie naprawy wykonywane są przez Zleceniobiorcę zgodnie z wiedzą techniczną oraz w oparciu o procedury i technologię producenta części lub pojazdu.
 3. Regulamin określa warunki świadczenia usług oraz prawa i obowiązki stron i stanowi ogólne warunki umów. Wszelkie zlecenia wykonania usług podlegają warunkom niniejszego Regulaminu, chyba że strony ustanowią szczególne warunki.
 4. Warunkiem korzystania z jakichkolwiek usług jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie internetowej: www.motospec.com.pl, a także na żądanie Klienta w siedzibie firmy – ul. Kunickiego 3, 80-453 Gdańsk.

 

§2

PRZYJMOWANIE POJAZDÓW

 1. Przyjęcie pojazdu odbywa się na podstawie złożonego i podpisanego dokumentu Zlecenia Naprawy, będącego oświadczeniem woli Klienta, wypełnionego przy użyciu następujących danych: dane pojazdu, dane Klienta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), lista zleconych prac.
 2. Jeżeli w procesie złożenia Zlecenia Naprawy Klient podał swoje dane, które uległy zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniobiorcy o ich zmianach na wskazany adres e-mail: serwis@motospec.com.pl, drogą telefoniczną poprzez wiadomość SMS na numer telefonu 505728710 lub listem poleconym na adres: MotoSpec Mateusz Kozłowski, ul. Kunickiego 3, 80-453 Gdańsk.
 3. Podczas przyjmowania pojazdu sporządzane jest:
 • zlecenie wykonania naprawy wraz z wyszczególnieniem czynności serwisowych;
 • zlecenie sporządzenia jedynie kosztorysu;
 • potwierdzenie przyjęcia pojazdu w oczekiwaniu na Zlecenie Naprawy.
 1. Złożenie podpisanego przez właściciela pojazdu lub jego pełnomocnika Zlecenia Naprawy oznacza całkowitą akceptację Regulaminu warsztatu oraz zawarcie umowy na wykonanie usługi we wskazanym w Zleceniu Naprawy zakresie.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do zakończenia świadczenia usług w ramach konkretnego Zlecenia Naprawy.
 3. Wraz z pojazdem Zleceniodawca pozostawia w warsztacie kluczyki oraz ubezpieczenie wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu, a jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po zakupie, także kopię dowodu zakupu, darowizny lub użyczenia.
 1. Jeśli Zleceniodawca otrzymał jedynie potwierdzenie przyjęcia pojazdu, niezbędne jest w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia, sporządzenie Zlecenia Naprawy zawierającego wyszczególnienie zakresu prac do wykonania lub odebranie w tym terminie pojazdu.
 2. Nieodebranie pojazdu w powyższym terminie skutkuje naliczaniem po 7. dniu od daty przyjęcia pojazdu opłaty za przechowanie pojazdu w wysokości 30zł netto za każdy rozpoczęty dzień przechowywania.
 1. Zleceniodawca zezwala na wykonanie jazdy pojazdem celem diagnozy i/lub sprawdzenia prawidłowości wykonania naprawy.
 2. Zleceniobiorca może uzależnić wykonanie usługi od dokonania przedpłaty na poczet kosztów wykonania usługi.
 3. Zleceniobiorca może odstąpić od wykonania zlecenia przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania naprawy w każdym przypadku.
 4. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.

 

 §3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE W POJEŹDZIE

 1. Zleceniobiorca nie odpowiada za pozostawione w pojeździe przez Zlecającego naprawę przedmioty inne, niż wyposażenie standardowe pojazdu.
 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za akcesoria i urządzenia zainstalowane w pojeździe trwale oraz za inne przedmioty pozostawione w pojeździe przekazane Zleceniobiorcy w depozyt pod warunkiem, że zostały one wskazane przez Zleceniodawcę w Zleceniu Naprawy.

 

§4

WYCENA ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Na wyraźne życzenie Klienta Zleceniobiorca może określić szacunkowy koszt naprawy lub sporządzić kosztorys naprawy pojazdu.
 2. Oszacowanie (koszty szacunkowe) to bezpłatna forma określenia przybliżonych kosztów naprawy w zakresie określonym w Zleceniu Naprawy, która nie jest wiążąca dla Zleceniobiorcy.
 3. Kosztorys stanowi szczegółową listę uwzględniającą wykonywane czynności, części oraz wstępną diagnostykę. Koszt sporządzenia kosztorysu określa każdorazowo Zleceniobiorca.
 4. Żadna naprawa nie będzie wykonywana przez Zleceniobiorcę wyłącznie na podstawie kosztorysu, bez wystawienia przez Klienta Zlecenia Naprawy zgodnie z kosztorysem (co jest jednoznaczne ze zgodą na wykonanie usługi według kosztorysu). 
 5. Dopuszcza się możliwość akceptacji kosztorysu i/lub wykonania dodatkowych czynności przez Klienta w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: serwis@motospec.com.pl
 6. Kwoty podane w kosztorysie są cenami orientacyjnymi i mogą się różnić od ostatecznych w następujących przypadkach:
 • cena zakupu części u dostawcy uległa zmianie,
 • cena usług u podwykonawcy uległa zmianie,
 • zmianie uległa dostępność części u dostawcy według oferty, którego sporządzono wycenę,
 • części są niewłaściwie dobrane do pojazdu,
 • występuje konieczność wykonania dodatkowych napraw lub użycia dodatkowych materiałów,
 • występuje konieczność wymiany części nieujętych w naprawie głównej.
 1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za usługę naprawy pojazdu obejmuje robociznę oraz koszt zakupu części zamiennych.

 §5

WYKONYWANIE USŁUG

 1. W przypadku konieczności wykonania usługi zależnej od osoby trzeciej (w zakresie opinii lub pracy lub też konieczności sprowadzenia części) wskazanej przez Klienta w Zleceniu Naprawy ostateczny termin wydania pojazdu zostaje automatycznie przedłużony, a Zleceniobiorca jest zwolniony z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 2. Zleceniobiorca zwolniony jest od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku odmowy zlecenia przez Klienta wykonania dodatkowych czynności naprawczych.
 3. Zleceniobiorca nie odpowiada za części dostarczone przez Klienta.
 4. W przypadku decyzji o dostarczeniu własnych części Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich dostarczenia. W przeciwnym wypadku Zleceniobiorca może doliczyć opłatę obejmującą koszty przestoju w wysokości 30zł netto za każdy rozpoczęty dzień.
 5. W przypadku dostarczenia własnych części, jeżeli okażą się niedopasowane lub niesprawne Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia części właściwych. W przeciwnym wypadku Zleceniobiorca może doliczyć opłatę obejmującą koszty przestoju w wysokości 30zł netto za każdy rozpoczęty dzień.

 

  §6

NAPRAWY Z UBEZPIECZENIA

 1. W przypadku zlecenia naprawy powypadkowej, Klient zobowiązuje się do zapłaty za wykonane czynności naprawcze niezależnie od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zapłata za naprawę nie jest uzależniona od wyniku ewentualnego sporu pomiędzy Klientem, a ubezpieczycielem, bez względu na przedmiot sporu w szczególności zaś cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nie zwalnia zlecającego z ewentualnego obowiązku zapłaty.

§7

WYDANIE POJAZDU

 1. Wydanie pojazdu po dokonaniu naprawy musi zostać potwierdzone na dokumencie Zlecenia Naprawy. Zleceniodawca tym samym zobowiązuje się do podpisania Zlecenia Naprawy pojazdu podczas odbioru.
 2. Przewidywany termin wydania pojazdu po zakończeniu naprawy wyznacza Zleceniobiorca.
 3. Zleceniobiorca powiadamia Klienta o zakończeniu napraw oraz terminie odbioru telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeżeli jest to niemożliwe, za skuteczne powiadomienie uważa się nadanie listu poleconego na adres wskazany w Zleceniu Naprawy.
 4. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru pojazdu po zakończeniu naprawy w podanym przez Zleceniobiorcę terminie. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie Zleceniodawca naliczy opłatę za przechowywanie w wysokości 30zł netto za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do wykonywania czynności obsługowych ani nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu.
 5. Postanowienia pkt 4 powyżej nie wyłączają możliwości oddania przez Zleceniobiorcę przedmiotu Zlecenia Naprawy na przechowanie podmiotowi trzeciemu trudniącemu się takimi usługami w ramach prowadzonej przez siebie działalności. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym obowiązują opłaty za przechowanie zgodnie ze stawką tego podmiotu.
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonane usługi niezwłocznie po zakończeniu naprawy.
 7. Zleceniobiorca może powstrzymać się z wydaniem pojazdu, dokumentów oraz kluczyków do czasu zapłaty ceny za wykonaną naprawę.
 8. Strony zgodnie ustalają, iż na pojeździe ustanawia się prawo zastawu stanowiące zabezpieczenie roszczeń Zleceniobiorcy z tytułu wykonanej naprawy powiększonych o ustawowe odsetki oraz ewentualne koszty przechowania pojazdu wraz z odsetkami ustawowymi i pozostanie u Zleceniobiorcy do czasu zapłaty wskazanych powyżej roszczeń.
 9. Jeżeli koszt naprawy jest równy lub wyższy od wartości pojazdu strony zgodnie postanawiają, iż do czasu zapłaty kosztów naprawy powiększonych o ustawowe odsetki oraz kosztów przechowania powiększonych o ustawowe odsetki własność pojazdu przechodzi na Zleceniobiorcę do czasu zapłaty powyższych należności po czym własność niezwłocznie przechodzi na Zlecającego po dokonaniu zapłaty. W celu ewentualnego zaspokojenia się z własności stanowiącej zabezpieczenia wykonania umowy Zleceniobiorca wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin do dokonania zapłaty powiadamiając o tym listem poleconym na adres wskazany w Zleceniu Naprawy. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu możliwe będzie zaspokojenie się z własności pojazdu.

 

 §8

OPŁATA Z TYTUŁU POSTOJU POJAZDU

 1. W czasie naprawy pojazd jest przechowywany bezpłatnie.
 2. Jeżeli czynności naprawy z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy nie są możliwe do wykonania, Zleceniobiorca powiadomi o tym Klienta pisemnie, telefonicznie, bądź drogą elektroniczną i wezwie Klienta do odbioru pojazdu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
 3. W przypadku nieodebrania pojazdu w ustalonym terminie Zleceniobiorca wysyła listem poleconym zawiadomienie na adres podany w Zleceniu Naprawy i naliczy Klientowi opłatę za przechowanie pojazdu w wysokości 30zł netto za każdy rozpoczęty dzień.

 

 §9

ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU POWSTANIA SZKODY

 1. Zleceniobiorca nie odpowiada za usterki i wady pojazdu występujące przed przyjęciem do naprawy oraz te, które są niemożliwe do wykrycia w zakresie prowadzonych oględzin i napraw.
 2. Zleceniobiorca umieszcza na Zleceniu Naprawy stwierdzone usterki. W przypadku stwierdzenia usterek lub stwierdzonych i nie zleconych do naprawy, a mających wpływ na bezpieczną eksploatację pojazdu Klient zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o odmowie wykonania napraw tych usterek, co automatycznie zwalnia Zleceniobiorcę od odpowiedzialności z tytułu powstania jakiejkolwiek szkody.
 3. Odbiór pojazdu przez Klienta lub jego pełnomocnika oznacza potwierdzenie prawidłowego wykonania Zlecenia Naprawy.

 

§10

CZĘŚCI ZDEMONTOWANE

 1. Na wyraźne żądanie klienta Zleceniobiorca zwraca zdemontowane części, z wyjątkiem wymiany gwarancyjnej. Części wymienione i nieodebrane przez Klienta przy odbiorze pojazdu będą niezwłocznie niszczone.

 

§11

GWARANCJA NA CZĘŚCI I USŁUGI

 1. Gwarantem na wszystkie nowe części użyte przy naprawie pojazdu jest producent za pośrednictwem swojego importera.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez Zleceniodawcę.
 3. W przypadkach, gdy Klient zdecyduje się na naprawę przy użyciu części używanych, dostarczenie części spoczywa na nim, a Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe działanie.
 4. W przypadku konieczności reklamacji dostarczonych przez Klienta materiałów lub części, Klient pokrywa koszty demontażu wadliwego elementu i ewentualnego montażu elementu nowego.
 5. Rękojmia
 • W umowach z przedsiębiorcami odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • W umowach z konsumentami Zleceniobiorca odpowiada za wady (rękojmia) na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym. Reklamacja może zostać zgłoszona Zleceniobiorcy w formie pisemnej na adres 80-453 Gdańsk, ul. Kunickiego 3, drogą elektroniczną na adres: serwis@motospec.com.pl oraz osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe zgłaszającego wadę. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Warunkiem rozpoczęcia procedury i rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Zleceniodawcę pojazdu do siedziby firmy.

 

§12

RODO

 1. Obowiązek informacyjny
  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r.
  1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MOTOSPEC MATEUSZ KOZŁOWSKI
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych – MATEUSZ KOZŁOWSKI, numer tel. 505-728-710
  3) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c
  4) dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż prawnie uzasadniony i ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku z współpracą przez każdą ze stron lub cofnie Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą, prawnie uzasadnionych interesów Administratora
  5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

 2. Zlecając wykonanie usługi Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wykonaniem usługi i powiadamianie telefonicznie lub przez e-mail o jej przebiegu, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE. Klient jednocześnie oświadcza, że wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz że ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 §13

SPORY

 1. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku wykonania Zlecenia Naprawy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 

§14

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za nieskuteczne w zakresie w jakim zostało uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, co nie wpłynie na pozostałe postanowienia Regulaminu, ani nie będzie oznaczać ich nieważności, niezgodności z prawem lub niewykonalności. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, które będzie ważne, skuteczne i jak najbardziej zbliżone do postanowienia dotkniętego nieważnością lub bezskutecznością.